Nya Sverige i Nordamerika

En stormakts äventyr på 1600-talet

Redaktör, webbmaster: Leif Lundquist
Mail address

 


Kalmar Nyckel av Carl Milles


                               

Clas Larsson Fleming (1592 – 1644)

Direktören i Nya Sverige Companiet, amiralen och Stockholms överståthållare tillhörde den nionde generationen av en välbeställd och inflytelserik finländsk-svensk familj vars ursprung kan spåras till ca. 1290 då den första Klas föddes. Amiralen och delägaren i Nya Sverige Companiet, Clas Larsson, föddes på Villnäs Slott, 30 km norr om Åbo, ett gods som i över trehundra år tillhörde ätten Fleming. Sjutton år gammal skrevs han in på universitetet i Wittenberg – staden där Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkodörren nästan hundra år tidigare.

Vid tjugo års ålder anslöt sig Fleming till den svenska armén där han deltog i kriget mot Ryssland. Med dagens mått mätt gjorde han en blixtkarriär, redan 1619 blev den då tjugosjuåriga Clas utnämd till underamiral och riksamiralens, kungens halvbror Carl Carlsson Gyllenhielm, närmaste man. Den förfallna flottan omorganiserades i fem flottor med varsin underamiral, och Fleming blev chef för Vasens flotta där bland annat regalskeppet Vasa (Vasen) senare skulle ingå. Ett av Flemings första uppdrag blev att hämta den blivande drottningen Maria Eleonora von Brandenburg till bröllopet med Gustav II Adolf.

Flemings kontakter med makten var uppenbarligen mycket goda, men han hade också en stor arbetskapacitet. Samtidigt som han var aktiv amiral blev han utnämd till riksråd för att biträda chefen för räkningekammaren, Pfaltzgreven Johan Kasimir. Eftersom denne var gift med Gustav II Adolfs halvsyster Katarina hade Fleming nu två chefer som båda tillhörde kungens närmaste. Fleming blev också en av Axel Oxenstiernas förtrogna vänner.  

Fleming hamnade i hetluften efter regalskeppet Vasas snöpliga förlisning 1628. Under förhören efter förlisningen vittnade skepparen Jöran Mattson om att Vasas kapten Söfring hade berättat för amiral Fleming att Vasa var rank. Under Flemings uppsyn gjorde man krängningsprov men var tvungen att sluta för att skeppet inte skulle kantra. Trots detta gick Vasa ut på sin första och sista resa. Skulden för förlisningen närmade sig landets högsta makthavare; även kungen var i farozonen. Den faran avvärjdes dock; man kan väl anta att ordföranden i förhörsdomstolen, riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm hade vissa möjligheter att påverka domstolens slutsats att ingen kunde ställas direkt till svars. För Flemings del ledde det dessutom till att han fick i uppdrag av kungen att göra räfts och rättarting med leverantörer för både anskaffning och underhåll av flottans skepp.

En av medlemmarna i Vasa-domstolen var för övrigt räntmästare Erik Larsson van der Lindhe som sedermera skulle anställa Samuel Blommaert som sin faktor. En annan var Axel Oxenstiernas bror Gabriel som liksom Blommaert skulle bli en av ägarna till Nya Sverige Companiet.

Flemings stjärna forsatte att lysa klart. Han var rikskammarråd, amiralitetsråd och lagman i både Sverige och Finland. 1634 utnämdes han till överståthållare i Stockholm där han genomförde en mängd projekt bl.a. färdigställandet av Jakobs kyrka, planering av Norrmalm, och återuppbyggnaden av slottet efter branden 1642. Han grundade Wira bruk i Roslagen och, med ett privilegiebrev från drottning Cristinas förmyndarregering — där både Gyllenhielm och Oxenstierna ingick — i handen, gjordes Wira bruk till ett ”klingsmederi” som tillverkade värjor och svärd. Privilegiet innebar även att  bruket fick tullfrihet på allt material som behövdes för tillverkningen. Smeder från Tyskland smugglades in för att ge bruket den kunskap som behövdes.

  

Villnäs slott

Villnäs Slott ägdes i över 300 år av ätten Fleming

När Nya Sverige Companiet bildades 1637 tecknade sig Fleming för 800 riksdaler (2.000 floriner) motsvarande 1/16 del av bolaget. Han utnämdes också till direktör — idag skulle vi kalla honom för Verkställande Direktör — och åtog sig att sköta företaget. Sin vana trogen gjorde han detta med stort engagemang och i praktiken var han Nya Sverige Companiets chef.

När den andra expeditionen skulle skickas iväg, tog Fleming personligen tag i förberedelserna och ordnade med finansieringen. Landshövdingen i Kalmar län fick i uppdrag att skaffa fram 400 riksdaler som bidrag till Calmare Nyckels utrustning. Amiralen Clas Fleming beordrade tullen i Göteborg att betala ut 4,500 riksdaler ur ”stora sjötullen” för samma ändamål. Fleming bad Oxenstierna om hjälp att tvångsrekrytera nya bosättare, och i ett brev till landshövdingen i Elfsborgs län, Johan Hindricksson Rytter, beordras Hindricksson att tillfångata desertörer från armén och skicka dem till Nya Sverige. Vare sig Fleming eller Oxenstierna hade några dubier om att till fullo utnyttja sina ställningar i staten för den egna vinningens skull. Det var ett privilegium som följde med positionen.

Fleming var en mycket driftig man, därom råder ingen tvekan. Vid sidan av alla sina övriga uppdrag behöll han sin ställning i flottan. 1644 förde han befälet över en svenska flotta som tillsammans med en holländsk legoflotta — rekryterad av köpmannen Louis de Geer — då de drabbade samman med danskarna vid ön Femern i Kattegatt. Fleming träffas av en förlupen dansk kula en morgon i sin kajuta och dör senare. Sjöslagen vid Femern slutar med svensk seger och ett fredsavtal undertecknat i Brömsebro 1645, något som Fleming dock aldrig fick uppleva.

 

Utvalda källor:

Johnson, Amandus: ”The Swedish Settlement on the Delaware”, (1911), reprinted 1996, Genealogical Publishing Company., Inc. Baltimore, MD. ISBN 0-8063-0194-5, On sale from Swedish Colonial Society.

WorldWide Web:  Flemings ättlingar

Kvarning, Lars-Åke och Ohrelius, Bengt, ”VASA Kungens skepp”, Atlantis, Stockholm, 1998, ISBN 91-7486-538-2

Ericson, Lars, m.fl., ”Svenska slagfält”, Wahlström & Widstrand, 2003, ISBN 91-46-20225-0

Edberg, Lars, ”Wiras historia – en kort översikt”, Stockholms Läns Museum, Industrihistoria, Wira bruk

Hildebrand, Bengt, ”Klas (Larson) Fleming”, Svenskt Bigrafiskt Lexikon, Band 16, Stockholm 1964-1966, pp. 139-144.

Leif Lundquist