Nya Sverige i Nordamerika

En stormakts äventyr på 1600-talet

Redaktör, webbmaster: Leif Lundquist
Mail address

 


Kalmar Nyckel av Carl Milles


                               

LITTERATUR 

INLEDNING

Nedanstående två bibliografier upptar böcker, tidskrifter och enstaka artiklar (dock ej ur dagstidningar eller från nätet) om den svenska kolonisationen av Delawaredalen från 1638, dess bakgrund och dess spår framåt i tiden.

Den första och kortare listan är avsedd för den som vill läsa något mer om Nea Sverige och söker grundläggande och aktuella – och helst inte alltför svåråtkomliga – böcker. Den mer omfattande förteckningen bör användas av den som vill gräva djupare. Bibliografiredaktören Sven Orrsjö tar tacksamt emot korrigeringar och tilläggsförslag.    

Den korta bibliografin är i stort sett begränsad till de klassiska verken och till nyare texter, i huvudsak på svenska. Bibliografin är så gott det går indelad i följande avsnitt:

HISTORIA

Enbart Nya Sverige
Ingående i svensk, amerikansk eller svenskamerikansk historia

GEOGRAFI

RELIGION

BIOGRAFI

SKÖNLITTERATUR

     Mest för barn och ungdom
     Mest för vuxna

Verken är alfabetiskt ordnade efter författare eller, då flera samverkat eller författarnamn saknas, efter titel. Verk om enskilda per­soner i avsnittet BIOGRAFIER är dock listade efter de biograferades namn, vilka därför står först (inom parentes). Represen­teras en författare av flera verk i samma avdelning, står dessa i kro­nologisk ordning. Kommentarer och hänvisningar står i kursiv stil. 

Den långa bibliografin är indelad i följande avsnitt:

     HISTORIA

       Enbart Nya Sverige
       – särskilt om det fin/länd/ska inslaget
       – särskilt om förhållandet till indianerna
       Ingående i svensk, amerikansk eller svenskamerikansk historia

     GEOGRAFI

       Enbart Nya Sverige
       Ingående i mer omfattande beskrivningar

     RELIGION

       Kyrklig verksamhet
       Kyrkliga handböcker
       Kyrkobyggnader

     NAMN OCH SPRÅK

     BLANDAT OCH ALLMÄNT INNEHÅLL

       Skriftserier
       Föreningar, museer, jubileer

     BIOGRAFIER

       Kyrkböcker och mantalslängder
       Släkter
       Samlingar
       Enskilda personer

     SKÖNLITTERATUR

       Från 1600- och 1700-talet
       Mest för barn och ungdom
       Mest för vuxna
       Mer perifera referenser

     BIBLIOGRAFI

Förhoppningsvis gör indelningen det lättare att orientera sig och hitta fram, även om ju all litteratur om Nya Sverige är mer eller mindre histo­risk till sin karaktär, och många av ver­ken i HISTORIA även tar upp t ex religiösa och språkliga frågor. Till GEOGRAFI räknas mera platsbeskrivande verk och reseskildringar.

Inom varje avsnitt är verken alfabetiskt ordnade efter författare (för akademiska avhandlingar (=diss.) efter respondent) eller, då flera samverkat eller författarnamn saknas, efter titel. (Även bestämd och obestämd artikel räknas.) Verk om enskilda per­soner i avsnittet BIO­GRAFIER är dock listade efter de biograferades namn, vilka därför står först (inom parentes). Represen­teras en författare av flera verk i samma avdelning, står dessa i kro­nologisk ordning. Vissa namn (och ortnamn) har normalise­rats.

Efter författarnamn och titel anges ev. utgivare eller redaktör och (inom parentes) serie eller bok verket ingår i. (För förkortningar härvidlag se avsnittet Skriftserier.) Om möjligt anges senare upplagor (2u, 3u osv.), faksimiltryck och översättningar (Övers). Därefter antalet sidor (s) mm. (pl=planscher, /v/k=/vik/kartor) samt formatet (om ej oktav). Ingår en artikel i en bok eller tidskrift, anges denna (inom parentes med aktuella sidor, tryckort och -år.) Sist står så tryckort (saknas den anges ibland för­lags­ort) och tryckår (någon gång ersatt av uå; känt men icke angivet tryckår (liksom författare) står inom parentes). Följande orter förkortas: Ch = Chicago IL, Gb = Göteborg, Hf = Helsingfors, Ne = New York NY, Ph = Philadelphia PA, Sh = Stockholm, Wt = Wilmington DE. Redaktörens noteringar, kommentarer och hänvisningar står i kursiv stil.