Nya Sverige i Nordamerika

En stormakts äventyr på 1600-talet

Redaktör, webbmaster: Leif Lundquist
Mail address

 


Kalmar Nyckel av Carl Milles


                               

”Outgrundeliga äro Herrens vägar"

Det skulle nog prosten Erik Björk i Falun ha tänkt om han vetat hur det kom sig att han 1696 skickats till Nordamerika för att återupprätta den svenska kyrkan där och efter hemkomsten belönats med den förnämliga kyrkoherdeposten i Falun, en av Sveriges på den tiden viktigaste städer.

Inte heller vi vet exakt hur det kom sig, bara att det låg skumraskaffärer och en hel del brottslighet bakom saken. Professor Hans Norman har gjort ett försök att reda ut den i boken ”New Sweden in America”, 1995. Han konstaterar också att åtskilligt återstår saker att undersöka.

Mer offentligt än sanning

Den offentliga berättelsen är att postmästaren i Göteborg Johan Thelin vid ett besök i Stockholm 1691 träffade samman med den förre guvernören i Nya Sverige Johan Printz brorson Anders Printz. Denne hade just kommit hem från Amerika och berättade hur eländigt avkomlingarna till de svenskar som ett halvsekel tidigare emigrerat till Nya Sverige hade det. De hade inte längre tillgång till någon luthersk präst och deras kultur höll på att försvinna genom mängden av engelsmän som slagit sig ner i den gamla svenska kolonin. Thelin blev djupt berörd, tog mod till sig och skrev ett brev i saken till Karl XI. Denne blev lika djupt berörd och bad om mer information. Thelin kontaktade då svenskättlingarna och fick som svar ett brev undertecknat av trettio personer. De skrev att de behövde två präster och svenska biblar, katekeser, abc-böcker m.m. för att kunna bevara sin religion och sitt språk. Karl XI lät då sända de nyviga prästerna Björk, Rudman och Aurén jämte en mängd böcker till Amerika. Som guide fick de med sig Anders Printz. Han blev dock bortrövad, förmodligen tvångsrekryterad till något skepp, under uppehållet i London, men de tre prästerna kom fram. På så sätt återupprättades den svenska kyrkan i Amerika och kom att vara verksam där tills USA grundades, då de svenska församlingarna skiljdes från svenska statskyrkan för att så småningom gå upp i den anglikanska kyrkan,. Den sista blev församlingen i Upper Merion, som anslöt sig till den anglikanska kyrkan 1957.

Thelins kumpaner och deras snedsteg

Norman framhåller att det blev en missräkning för Thelin att kungen skickade iväg Björk, Rudman och Aurén. I sin skrivelse till regeringen hade han föreslagit att hans bror Karl skulle få hjälp att avsluta sina studier vid universitetet i Åbo och sedan sändas som präst till Amerika. Biskop Gezelius i Åbo sade dock bestämt nej till den idén.

Det framgår också av skrivelsen att Thelin hoppades kunna tjäna pengar på att få igång handel med Nordamerika. Det misslyckades också. Han hade tidigare varit sekreterare åt rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie. Sin tjänst som postmästare i Göteborg hade han fått genom att gifta sig med den förre postmästarens änka. Några inkomster från Amerika fick han aldrig. År 1709 dömdes han till döden för sitt beteende mot en assessor Ström. Han benådades visserligen från avrättning, men fick tillbringa en tid som straffarbetare på Marstrands fästning.

Thelins brev till Karl XI var undertecknat också av hans jämnårige Lars Riddermarck, som varit sekreterare åt riksrådet Johan Gyllenstierna, men nu var advokatfiskal på Riddarhuset. Två år senare avskedades han då det upptäckts en brist på 14.000 daler silvermynt i Riddarhusets kassa. Efter en lång process dömdes också han till döden, men fick straffet förvandlat till livstids straffarbete på Marstrands fästning. Han frigavs först efter tretton år. Det ligger nära till hands att tro att även han hoppats kunna tjäna pengar för att täcka förskingringen med inkomster från Amerika.

Anders Printz går upp i rök

Det var Thelin som föreslog att Anders Printz skulle följa med de tre prästerna till Amerika, men samtidigt förklarade han att detta var omöjligt, eftersom han försvunnit. Det är dock inget tvivel om att prästerna hade sällskap med en person som kallade sig Anders Printz och som försvann i London.

Märkligast av allt är dock att Johan Printz inte hade någon brorson och att det inte gått att återfinna någon person med namnet Anders Printz. Dessutom påpekar svenskättlingarna i sitt brev till Thelin att en del av de uppgifter om dem som Anders Printz lämnat är felaktiga.

En person som verkar misstänkt i sammanhanget är guvernören Johan Printz dotterson Johan Papegoja. Han var något år yngre än Thelin och Riddermarck och född i Nya Sverige som son till Armegard Printz och hennes make Johan Papegoja d.ä. Deras äktenskap var inte lyckligt och de kom att i praktiken skiljas. Sedan han med modern bosatt sig i Sverige blev Johan Papegoja d. y. officer, men fick 1681 avsked som oduglig. Sju år senare bröt han sig av någon anledning in hos fänriken Johan Lilliestielke och misshandlade honom där han låg och sov i sin kammare. Rättegången drog ut på tiden, men 1691 dömdes Johan Papegoja till två års fängelse och 2000 daler silvermynt i böter. Omedelbart efteråt försvann han innan straffet hann verkställas. Enligt en uppgift rymde han till Amerika. Det ligger mycket nära till hands att tro att det kan ha varit han som återvände till Sverige under det falska namnet Anders Printz och att han senare försvann för att inte bli avslöjad när han tvingades återvända till Amerika. Också de felaktiga uppgifterna om förhållandena i Nya Sverige skulle kunna förklaras med att han inte varit där sedan han var barn.

Mot detta talar dock att Johan Thelin säger sig vara ”något släkt” med Anders Printz bror köpmannen Nils Printz i Göteborg. Det fanns flera familjer med namnet Printz. Nils kan ha hört till någon av dem, men i så fall kan Anders Printz inte ha varit brorson till guvernören Johan Printz. Uppgiften om att han var brorson till Johan Printz dyker för övrigt inte upp förrän 1759 i Israel Accrelius bok om Nya Sverige och dennes tid som präst där.

Nya Sverige får sina präster

Det förefaller som om svenskättlingarna blev glatt överraskade av brevet från Thelin om att få stöd från Sverige. Något sådant tycks de inte ha tänkt sig. De räknade sig mer som holländare än svenskar och hade faktiskt redan begärt hjälp från Holland.

Prästerna Erik Björk, Anders Rudman och Johan Aurén sändes 1696 av Karl XI till Nya Sverige. Rudman och Aurén dog där. Bara Björk kom tillbaks till Sverige. Hur man än vrider och vänder på saken så måste man nog hålla med Erik Björk om han tyckt att Herrens vägar att styra historiens utveckling ibland är outgrundliga.

Hans Ling

Historien om Anders Printz, mannen som inte fanns

eller

Varför Karl XI skickade tre präster till Nya Sverige